❤️ 8-ми Март наближава! Възползвай се от до -50% ❤️
Назад до Началната страница

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

1. Предмет


Чл. 1 Настоящите условия за ползване („Условия“) уреждат отношенията между Багсо Интернешънъл ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207491479, регистрация по ДДС: № BG207491479 и седалище на адрес Габрово, ул. Христо Конкилев 22  (наричан по-долу "Доставчик"), от една страна, и всяко лице (наричан по-долу „Потребител“), което извършва покупка чрез сайта Bagso.bg (наричан по-долу „Уебсайт“), и наричани общо "Страните“. 


Чл .2 Потребителят декларира, че има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия Уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на Уебсайта.


Чл. 3 Доставчикът организира доставянето на стоките, поръчани от Потребителите, и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 4(1) За да се завърши изискваната от Потребителя поръчка, Страните сключват договор за покупко-продажба на заявените стоки или услуги.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.


Чл. 5 По силата на сключения договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на определените от Потребителя стоки, а Потребителя се задължава да заплати на Доставчика предварително обявеното възнаграждение за стоките и доставката съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите Условия.


2. Използвани понятия.


Уебсайт/сайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурс и понятия.

Доставчик/търговец - “Багсо Интернешънъл” ЕООД е юридическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, както и продажба на стоки от собствено производство. 

Потребител - лице, което използва уебсайта или сключва договори за покупко-продажба с  “Багсо Интернешънъл” ЕООД чрез използване на процедурата “Бърза поръчка” или чрез извършване на онлайн регистрация в платформата bagso.bg.

Срок за доставка - времето за доставка на стоката до Потребителя с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от  Потребителя начин на доставка.

Работни дни – всички дни от седмицата, без уставените за почивни с нормативен акт. 

Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Например такива са: собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, данни за местоположение, адрес на интернет протокол (IP).


2. Характеристики на Уебсайта


Чл. 6 Този Уебсайт e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително:


Да се регистрират и създадат профил в платформата на Уебсайта;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез Уебсайта;
Да получават информация за нови стоки, услуги или други промоции, предлагани от чрез Уебсайта;
Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от приложимите закони и да упражняват тези права. 


3. Данни за регистрация и поръчка


Чл.7(1) Регистрацията(създаване на профил) в Уебсайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Уебсайта. 

(2) Потребителят може да разглежда Уебсайта и предлаганите стоки свободно без регистрация. Регистрацията не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба на стоките в Уебсайта.


Чл. 8 За да се регистрира Потребителят трябва да попълни регистрационен формуляр като предостави име и фамилия, електронна поща и да създаде парола.


Чл. 9 (1) За да завърши регистрацията си Потребителят следва да се съгласи с Политиката за поверителност. 

(2)Потребителят ще получи и възможността да даде своето съгласие за получаване на информация относно отстъпки и промоции чрез електронната поща - съгласието не е задължително за завършване на регистрацията.


Чл. 10 Преди завършване на поръчка като регистриран потребител, Потребителят следва да предостави допълнително телефон и адрес за доставка, в случай, че желае поръчаните стоки да бъдат доставени до посочен от Потребителя адрес.


Чл. 11 При предоставянето на данни за регистрация и поръчка, Потребителят се съгласява:да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;


Чл. 12 В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има правото да блокира и/или изтрие акаунта на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.


Чл. 13 Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на неговия акаунт. Потребителят следва да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на своя акаунт или за всяко друго нарушаване на сигурността.


Чл. 14(1) В случай, че Потребителят забрави (загуби)своята парола може да изиска от Доставчика предоставяне на нова парола, а Доставчикът автоматично ще изпрати съобщение до електронната поща на Потребителя съдържащо нова парола за достъп до акаунта. 

(2) Препоръчително е веднага след достъпване на акаунта с автоматично генерираната парола Потребителят да смени тази парола с друга сигурна парола чрез потребителския панел.


Чл. 15 Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


4. Поръчка на стоки


Чл. 16(1) Извършването на поръчката (сключването на договор за покупко-продажба) се извършва чрез следните стъпки:

Потребителят попълва своята кошница с избрани от него стоки;
Потребителят въвежда данни за доставка;
Потребителят избира начина на доставка;
Потребителят избира методът на плащане;
Потребителят въвежда данни за фактура (по желание);
Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за ползване и с Политиката за поверителност
Потребителят изпраща своята поръчка като натисне бутона „Завърши поръчката“;
(2) Потребителят има право да избере един от следните методи за плащане: 

Наложен платеж (ППП);

*при плащане с ППП се дължи такса на куриера (Спиди) в размер на 0,60 ст. до 100 лв., над 100 лв. е 0,6% от общата стойност 

*при плащане с ППП се дължи такса на куриера (Еконт) в размер на 0,61 ст. до 100 лв., над 100 лв. е 0,61% от общата стойност

 

Плащане с карта (виртуален ПОС);


(3) Цените, показвани на Уебсайта, са посочени в български лева и са с включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България.

(4)След завършване на поръчката Потребителят ще получи от Доставчика имейл потвърждаващ поръчката и съдържащ данни за поръчката.

(5) Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на Доставчика на подадената поръчка и по този начин формира договор за покупко-продажба между Страните.


Чл. 17 Веднага след като поръчката е готова за изпращане, Доставчикът ще изпрати имейл, потвърждаващ изпращането на поръчката до Потребителя.


5. Права и задължения на страните. 

  

Чл. 18  Съгласно договора за продажба от разстояние, Доставчикът има следните права:

Да съхранява информационни материали и ресурси за потребителското поведение и историята на поръчките на всеки Потребител на собствен сървър. Изключение от горното е налице  в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
Да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно стоки, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия  Потребителите се съгласява да получава търговски съобщения от дружеството. 
По своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира и ограничава временно или постоянно достъпа на Потребител до уебсайта. Това право е налице и при наличие на  информация получена от трети лица, когато Потребителя ползва уебсайта в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
Да получи цената, обявена на уебсайта, след изпълнение на задължението да предаде стоката предмет на договора за покупко продажба от разстояние.
Временно или трайно да преустановява предоставянето на отделни продукти или функционалности, достъпни чрез електронния магазин, без да е необходимо предварително да уведомява за това Потребителите.

Чл. 19  Съгласно договора за продажба от разстояние, Доставчикът има следните задължения:

Да ги съхранява, защитава и използва само по предназначение получените информационни материали или лични данни без да ги предостъпва на трети лицa, освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия. 
Да  предоставя възможност на Потребителя за отписване от Информационния бюлетин по всяко време. 
Да предаде владението върху стоката предмет на договора, включително чрез доставка до населено място на територията на Република България, по избор на Потребителя.
При невъзможност за изпълнение на договора, да уведомява Потребителя в срок до 48 часа, считано от момента на изпращане на поръчката за това обстоятелство.
При наличие на законови основания за упражняване правото на отказ от страна на потребителя, да върне получените суми по съответния договор за покупко-продажба от разстояние. 

Чл. 20 Съгласно договора за продажба от разстояние, Потребителят има следните права:

Да получи владението върху заявените от него стоки, посредством платформата на  Доставчика.
Да се откаже от договора в 14 дневен срок, в случай че притежава качеството потребител. 
Да упражни правото си на рекламация, в случай че са налице основанията за това, съгласно настоящите Общи условия.
Да предяви искове за обезщетение при наличие на имуществени или неимуществени вреди, причинени вследствие неизпълнение на договора.   

Чл. 21  Съгласно договора за продажба от разстояние, Потребителят има следните задължения:

Да не прехвърля правата си на трети лица, без да уведоми изрично  Доставчика.
Да заплати цената на стоката чрез един от посочените платежни методи, съгласно настоящите Общи условия.
Да прегледа наличността и качеството на поръчаните стоки в момента на доставката и в случай че те не отговарят на изискванията да уведоми незабавно за това Доставчика.
При наличие на извършена поръчка да приеме стоката, в случай че отговаря на характеристиките посочени към момента на поръчката. 
Да спазва правилата на настоящите Общи условия. 
Да не злоупотребява със своите права с цел нанасяне на имуществени или неимуществени вреди на Доставчика

Чл. 22 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона защита на потребителите.


6. Доставка


Чл. 23(1) Потребителят може да избере дали стоките да бъдат доставени до посочен от него адрес или до офис на куриер. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България. 

(2) Стоките могат да бъдат доставени и до т.нар. "колективен" адрес (адрес, който е например в бизнес сграда, училище, детска градина и др.). В този случай Потребителят потвърждава, че доставката на поръчката е извършена при действителното предаване на колективния адрес, посочен в неговата поръчка, въпреки че стоките може да бъдат получен от трето лице.

(3)Прехвърлянето на рискове за Потребителя се осъществява при предаването, така че е важно Потребителят да вземе всички мерки, за да гарантира получаването на поръчката му на такъв адрес.


Чл. 24 Времето за доставка е 30 дни считано от сключването на договора, освен ако в продуктовата страница на избраните стоки не е посочено друго, към момента на поръчака. Потребителят ще бъде информиран за изпращането на поръчката си автоматично по електронната си поща или по телефона.


Чл. 25 Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.


Чл. 26 Доставката се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Потребителя, освен ако друго не е предвидено в тези Условия.


Чл. 27(1) Потребител, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 10 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на Доставчика. 

(2) Доставчикът ще направи опит да се свърже с Потребителя и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 работни дни се приема, че Потребителят отказва поръчката.


7. Право на връщане на стоката


Чл. 28 (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, освен ако на продуктовата страница на избраните стоки, изрично не е посочено друго към момента на поръчката. 

(2) Потребителят е задължен да плати разходите по връщането на стоката. 

(3) Потребителят следва да уведоми Доставчика за желанието си да се откаже от договора или да замени дадена стока ясно и недвусмислено чрез попълване на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ по един от следните начини:

- по пощата на адрес гр. Габрово, ул. Христо Конкилев 22

- чрез имейл на support@bagso.bg


Чл. 29 (1) Доставчикът следва да възстанови всички суми с изключение на куриерските разходи, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката е приета от Доставчика.

(2) Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.


Чл. 30 Вместо възстановяване на заплатената сума, Потребителят има право да изиска подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка.


Чл. 31 Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.


Чл. 32(1) Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи.

(2) В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Това правило се прилага когато е налице намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(3) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член,  Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.


8. Законова и търговска гаранция


Законова гаранция

Чл. 33(1) Доставчикът напомня на Потребителя за наличието на законова гаранция уредена в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). 

(2) Законовата гаранция представлява задължение на Доставчика до две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал вещ, която е съответствала на описаната в договора за продажба. Двугодишният период започва да тече от деня, в който Потребителят е получил доставката.

Чл. 34 В контекста на законовата гаранция, когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие, Потребителят има право:- да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

- да получи пропорционално намаляване на цената;

да развали договора.

Чл. 35 При предявяване на рекламация потребителят има право да претендира превеждане на стоката в съответствие с договора като може да избере това да стане чрез ремонт или замяна на стоката. Доставчикът може да откаже да преведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни за Доставчика, или ако биха довело до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие, значимостта на несъответствието, и възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

Чл. 36 Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба, когато:

Доставчикът не е извършил ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие с договора.
се появи несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие;
несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

Чл. 37(1) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Потребителя.

(2) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Доставчикът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

(3) Когато потребителят е избрал намаляване на цената, то тя се намаля пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.


Чл. 38(1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват. 

(2) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. 

(3) Доставчикът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.


Чл. 39 Законовата гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена.


Търговска гаранция


Чл. 40(1) Някои стоки, продавани чрез Уебсайта, могат да се ползват и от търговска гаранция, чиято продължителност е посочена на продуктовата страница на съответната стока. 

(2) Ако стоката се ползва от търговска гаранция, Потребителят ще получи гаранционна карта най-късно в момента на получаване на поръчката си, в който ще бъде посочено съдържанието на търговската гаранция, изпълнението й, продължителност и териториален обхват, както и името и адреса на поръчителя. За всички стоки важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.


Чл. 41 Гаранцията отпада в случай на:

- повреди, причина за които е неправилно съхранение или експлоатация.

- опит за ремонт от страна на Потребителя и/или друго лице.

- при използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

- в следствие на форсмажорни обстоятелства.


 9. Поведение на Потребителите


Чл. 42 Потребителите на Уебсайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения и коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които правят публично достояние или предават конфиденциално чрез използването на Уебсайта, са отговорност единствено на Потребителя, който генерира това Съдържание.


Чл. 44 Използвайки Уебсайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Уебсайта.


Чл. 45 Потребителят се съгласява да НЕ използва Уебсайта, за да:

формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трети лица или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Доставчика, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно самоличността си;
фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Уебсайта;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани търговски съобщения (spam), "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Уебсайта;
да пречи на предоставянето на услугите на Уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Уебсайта;
да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.
Чл. 46(1) Доставчика си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Уебсайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

(2) Доставчика си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.


10. Защита на личните данни. 


Чл. 47(1)Доставчикът в платформата bagso.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и приложимата регулация на правото на Европейския съюз.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът в платформата bagso.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

(3)  Доставчикът в платформата  bagso.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Потребителят се съгласява, че Доставчикът  на платформата  bagso.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата bagso.bg, в случай, че Потребителят е избрал при регистрацията си тази опция. Съгласието на Потребителя за получаване на електронни съобщения и бюлетин може да бъде оттеглено по всяко време, следва да бъде изрично обективирано в писмена форма.

(5) Със съгласието си с тези Общи условия, Потребителят се съгласява, че Доставчикътна платформата  bagso.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата bagso.bg.

(6) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Потребителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Чл. 48(1) Във всеки момент, Доставчикът т в платформата  bagso.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина  Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът т на платформата  bagso.bg има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, чрез бутон "Забравена парола".


.11. Авторски права и ограничения свързани с тях.


Чл. 49(1) Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени чрез Уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта. Не се разрешава материалите на Уебсайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Уебсайта материали в други уебсайтове е забранена.

(2) Материалите на този Уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.

(3) Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Уебсайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Доставчика и лицето, публикуващо информацията.


12. Препратки от и Уебсайта


Чл. 50(1) Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Уебсайта при следните условия:

препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
не трябва да отваря страницата от Уебсайтав рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на Уебсайта;
не трябва да посочва явно или неявно, че Уебсайта препоръчва него и/или продуктите и услугите му;
не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на Уебсайта.
Със създаването на препратка към Уебсайта собственика на уебсайта декларира, че приема настоящите Условия, дори и да не ползва услугите на Уебсайта.

(2) Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.


Чл. 51(1) Предоставените препратки на Уебсайта към други уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Уебсайта и след използването на препратката настоящите Условия губят сила.

(2) Доставчикът не контролира тези уебсайтове, към които е поставил препатка, и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин 

(3) Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт е изцяло отговорност на Потребителя.


13. Отговорност. 


Чл. 52 Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при  нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост. 

Чл. 53 Доставчикът  носи отговорност за:

Непредаване и неорганизиране на доставката и предаването на стоката за Потребителя от съответен куриер в определения срок, определен в договора.
Права на трети лице върху предлаганите стоки в електронния магазини.
Неточно изпълнение на договора в количествено или качествено отношение. 
 Чл. 54 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


14. Информация за надзорни органи


Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уeбcaйт: www.kzp.bg


Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Гореща линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.cpc.bg


15. Приложимо право и спорове


Чл. 54(1) Настоящите Условия за продажба са предмет на българското законодателство.


(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.


(3) Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП (ЗПЦСЦУПС), процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.


16.  Други


Чл. 55 Доставчикът не гарантира точността, изчерпателността, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Уебсайта съдържание. Доставчикът не гарантира също така, че материалите или услугите в този Уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.


Чл. 56 Доставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки, без предварително известие.


Чл. 57 Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.


Чл. 58 Ползването на Уебсайта от лица под 18 години е забранено.


17.  Изменение и цялост на Условията


Чл. 60(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако  Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, или

3. с изричното му приемане от  Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика.

Чл. 61 При използване услугите на Уебсайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.


18.  Данни за кореспонденция с Доставчика


Багсо Интернешънъл ЕООД

Адрес: Габрово, ул. Христо Конкилев 22

Ел. поща: support@bagso.bg

Телефон: +359 52 870 022

loading...